ALGEMENE INFORMATIE

Deze website en alle inhoud is eigendom van NOLOXBOX. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Heb je vragen, bemerkingen of suggesties dan kan je ons steeds contacteren via mail. 

Johan Engels (zaakvoerder)

Pastorijstraat 34
9940 Ertvelde
tel: 0486/14 11 48

www.noloxbox.be
Email: info@noloxbox.be

BE06453.479.291

VERKOOPSVOORWAARDEN

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of afspraken.
De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk geldend bewijsmiddel. 
Laatste update: 04/04/2022


ARTIKEL 1- ALGEMEEN 

Door producten of diensten af te nemen bij NOLOXBOX gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt. Een opdracht is ingepland wanneer de opdrachtgever de offerte of overeenkomst bevestigd via e-mail. 


Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan gemaakte afspraken die voor hem uit de overeenkomst kunnen voortvloeien, kan NOLOXBOX  hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


Indien de klant de overeenkomst ongegrond verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling (gebaseerd op de offerte of mondelinge overeenkomst). Eventueel reeds aangekochte goederen die specifiek verbonden waren aan de opdracht (variable onkosten) worden daar bovenop integraal terugbetaald door de klant.


ARTIKEL 2 – PRIJZEN / BETALINGEN

Al onze prijzen zijn in euro. Prijzen worden op basis van de vraag in een offerte digitaal aangeboden. Noloxbox is btw-plichtig en valt onder de wettelijke bepalingen van het stelsel. Alle diensten vallen standaard onder het 21% tarief met uitzondering van:


 • op maat gemaakte composities (bv. soundtracks, songteksten, songs): deze vallen onder het 0% tarief (artikel 44 § 3, 3° WBTW)
  LET WEL: dit kan alleen worden toegepast wanneer de auteursrechten (of een percentage daarvan) officieel worden teogekent bij SABAM!

 • opdrachten als studiomuzikant (waarbij de auterusrechten worden overgedragen) vallen onder het 6% tarief

 • opdrachten als live performer (bv. sessiemuzikant bij optredens) vallen eveneens onder het 6% tarief


Alle te verwachten kosten en inspanningen worden bij opmaak van de offerte in rekenschap gebracht zodat de klant een reëel beeld heeft van de kostprijs. Wanneer tijdens het proces blijkt dat het budget niet toereikend is om bijkomende services of variabele kosten te dekken, wordt dit gemeld en besproken met de klant. De klant beslist over het al of niet bijsturen van het budget. De klant kan onder geen enkele omstandigheid bijkomende kosten verhalen op Noloxbox.


Voorbeelden van dergelijke kosten zijn: ongeplande verplaatsingskosten, aankoop van licenties voor auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals foto’s, muziekbanden), kosten voor externe firma’s met een blijvend karakter (zoals huur domeinnaam, webhosting, abonnementen), productiekosten voor drukwerk.


Afhankelijk van de omvang van de opdracht en de nodige te voorziene tijd, heeft NOLOXBOX het recht om tussentijdse facturen uit te schrijven die binnen de 14 dagen na de factuurdatum worden betaald. Dit tot maximum 80% van het afgesproken budget. Dit wordt evenwel steeds in overleg met de klant bepaald.


Facturen worden steeds in digitale vorm per mail afgeleverd. Dit ofwel rechtstreeks vanuit NOLOXBOX, ofwel via Creative Shelter, een organisatie die instaat voor een correcte afhandeling van overdracht van auteurs-en aanverwante rechten op beeldmateriaal, grafisch en digitaal ontwerp, webdesign, copywriting, enz.

Het saldo wordt gefactureerd na goedkeuring van het eindresultaat. Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, via overschrijving te betalen binnen de 15 dagen na de factuurdatum, zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.


Ook de door NOLOXBOX aangerekende incassokosten zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever. In geval van wanbetaling behoudt NOLOXBOX zich het recht om de dienstverlening ogenblikkelijk te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling.


Kosten voor overnachtingen, transport, retributies en catering zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst.


ARTIKEL 3 – HET RESULTAAT VAN GELEVERDE DIENSTEN

NOLOXBOX is een bedrijf dat hoofdzakelijk diensten en goederen levert die zich in de creatief-artistieke sfeer situeren. Vanuit die optiek kunnen geen strikte richtlijnen of wettelijk bepaalde kwaliteitseisen aan onze diensten worden toegeschreven. Iedere opdracht wordt gezien als een creatief proces dat in onderling overleg met de klant naar een bevredigend en aanvaardbaar resultaat leidt. NOLOXBOX verbindt zich ertoe het creatief gewenste resultaat ter goeder trouw na te streven binnen de mogelijkheden van het beschikbare materiaal (opgenomen audio, opgenomen ruwe video-footage, aangeleverd materiaal door de klant zelf) en vooraf afgesproken budget en/of de offerte. 
Het blijft echter een subjectief product dat onderhevig is aan diverse factoren (bijvoorbeeld persoonlijke smaak). Derhalve kan de opdrachtgever een eindproduct dat niet 100% beantwoordt aan de wens nooit als reden aanwenden om de factuur niet te betalen. 


De volgende regeling is per definitie van toepassing: door de in ontvangstneming (hetzij fysiek, hetzij digitaal) of het meenemen van de goederen, erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Stelt de koper evenwel een gebrek vast, dan moet hij dit binnen de twee weken na de verkoop schriftelijk (of per e-mail) melden aan de verkoper ten behoeve van een onderlinge regeling .


In gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen speelt, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de maand na de verkoop, dit alles op straffe van verval.Door beroep te doen op NOLOXBOX, verklaart de klant zich akkoord met de eigenheid en vooropgestelde werkwijze van NOLOXBOX. De klant heeft hierbij steeds inspraak. Doch als blijkt dat consensus niet haalbaar is, behoudt NOLOXBOX het recht de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Reeds gemaakte onkosten en/of werkuren worden hierbij gefactureerd aan de klant.


ARTIKEL 3 bis 1: SPECIFIEK ROND BEELDMATERIAAL (VIDEO) 

Om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de vraag, wordt bij elkemontage een proefmontage aangeboden via een verborgen privé-link. (De klant beslist vanaf dat moment met wie hij/zij de link verder wil delen teneinde mogelijke feedback en aanpassingen te verzamelen (vb. deelnemers, betrokken collega's). Mogelijke opmerkingen, suggesties of gewenste aanpassingen worden gebundeld en per kerende aangeleverd via info@noloxbox.be.  


NOLOXBOX past op basis van deze informatie éénmalig de montage aan naar eigen inschatting en vermogen met wat ter beschikking is in de ruwe footage. Het resultaat daarvan beschouwen we als het eindproduct dat nogmaals op een verborgen link wordt aangeboden. Wanneer dan opnieuw nog grote wijzigingen worden gevraagd, houdt dit een meerprijs in (op basis van aantal werkuren). Details zoals bv. een schrijffout kunnen uiteraard nog worden aangepast zonder meerkost.


Bij goedkeuring van de eindmontage, wordt de factuur overgemaakt. Na ontvangst wordt het bestand in verschillende formaten (HDR 1080, HD 720, SD 480 en SD 320) aangeleverd. Op dat moment is de opdracht afgerond en heeft NOLOXBOX verder geen verantwoordelijkheden meer betreffende het aangeleverde product.


ARTIKEL 3 bis 2: SPECIFIEK ROND AUDIOPRODUCTIE

Het opnemen van een nummer (of meerdere) is een creratief proces waarbij een nauwe samenwerking wordt nagerstreefd. Gedurende het proces naar het eindproduct worden verschillende tussenevaluaties georganiseerd (het zij schrijftelijk, telefonisch of in de studio).

Bij goedkeuring, wordt het eindproduct digitaal aangeleverd in WAV en MP3 formaat. 


Wanneer de klant dit beslist, kan er ook worden gekozen voor een fysieke aanlevering (vb. op cd of vinyl). Dergelijke vragen worden evenwel uitbesteed aan een externe firma die gespecialiseerd is in de productie van geluidsdragers. Alle kosten (incl. SABAM, persing en drukwerk) worden doorgerekend aan de klant op de eindfactuur OF op doorverwijzen onderling rechtstreeks met betrokken firma. NOLOXBOX kan in geval van geschil niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in dit productieproces. Bij klachten dient de klant zich te richten tot de firma in kwestie.


ARTIKEL 4 – TIJDSINDICATIES

De vooropgestelde duur van een productieproces moet worden gezien als een indicatie op basis van de ervaringen van NOLOXBOX.
Indien dit sneller dan verwacht verloopt, geeft dit GEEN aanleiding tot een prijsvermindering.

Blijkt omgekeerd dat het proces langer duurt door omstandigheden, kan dit geen aanleiding zijn om een prijsvermindering te suggereren, noch de betaling van (tussentijdse) facturen uit te stellen. Wanneer extra opname-momenten nodig zijn, zal hier in overleg een eventuele prijsverhoging worden besproken.  


Het afgesproken moment van levering van proef- en eindmontage of mixen is eveneens een richtlijn waaraan we ons per definitie zo goed mogelijk houden. Eventuele vertraging door extra vragen van de klant of onvoorziene omstandigheden bij NOLOXBOX zelf, geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding. ARTIKEL 5 – VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID 

Het is sowieso de verantwoordelijkheid van de organisator/klant om in orde te zijn betreffende verzekering bij lichamelijk letsel tijdens opnames van videobeelden op verplaatsing bij deelnemers én het team van NOLOXBOX tijdens de activiteit. 


Vanaf het moment van aankomst tot het vertrek van het team van NOLOXBOX, is de klant aansprakelijk voor beschadiging en of verlies (incl. diefstal) van het materiaal van NOLOXBOX (camera’s, opnameapparatuur) ten gevolge van eender welke, al dan niet opzettelijke, actie van een deelnemer. Eveneens als schade wordt veroorzaakt door overmacht (vb. onvoorziene weersomstandigheden). 


De totale aansprakelijkheid van NOLOXBOX wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van materiële schade tot maximaal ten bedrage van de gemaakte overeenkomst. 


ARTIKEL 6 – OVERMACHT
Gevallen van overmacht door ziekte, heirkracht of andere ingrijpende omstandigheden, schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Indien de opdracht niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen zoals onder meer stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen) kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen. Er wordt desgevallend in overleg bekeken welke oplossingen er zijn, vb. een andere datum afspreken.


ARTIKEL 7 – ANNULERINGEN
Wanneer een overeenkomst is gemaakt, wordt de opdracht ingepland. Indien er gegronde redenen zijn om de opdracht te annuleren, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd aan NOLOXBOX zodat andere opdrachten kunnen worden aanvaard. Annuleringen minder dan 7 kalenderdagen voor de geplande activiteit, houden een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het afgesproken nettobedrag in.  Mocht dit percentage gemaakte kosten door NOLOXBOX in functie van de opdracht (vb. gehuurde apparatuur) niet dekken,  zijn zij gerechtigd de vergoeding voor alle werkelijk geleden schade te vorderen. 


ARTIKEL 8 – KLACHTEN / GESCHILLEN
Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons gemeld te worden binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Gent. Enkel het Belgische en Europese recht zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden.


In geval van betwistingen met klanten met een btw nummer is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.


In geval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.VOORWAARDEN GERELATEERD AAN

AUTEURS- EN AANVERWANTE RECHTEN

ALGEMEEN

De opdrachtgever vrijwaart NOLOXBOX van alle juridische claims met betrekking tot auteursrechten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van eventuele administratieve en financiële transacties bij de verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk. Mogelijke verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de klant. Wat meer uitleg...


WAT IS AUTEURSRECHT?

Het auteursrecht biedt bescherming aan alle werken van ‘letterkunde en kunst’ die een concrete vorm hebben én origineel en oorspronkelijk zijn. Het werk moet als het ware dus de persoonlijke stempel van de auteur dragen waarbij de eigen inbreng terug te vinden is in het werk. Het auteursrecht geldt voor boeken, foto's, film, muziek maar ook voor grafische ontwerpen, beeldende kunst, kleding, meubels ...


Een auteur, componist, fotograaf, kunstenaar, designer... verwerft dus bij zijn creatie automatisch het auteursrecht wat impliciet betekent dat hij/zij bepaalt of zijn minst inspraak heeft in wat er met het werk gebeurt. Er kan bijvoorbeeld niemand beslissen om (zonder de toestemming van de kunstenaar) een foto van een schilderij af te drukken op een artikel (vb. een poster) dat met winst wordt verkocht. De kunstnaar heeft recht op een deel van de opbrengst gezien zijn werk het artikel waarde geeft. Dit moet contractueel worden vastgelegd tussen die partijen.

Dat geldt dus ook voor muziekstukken: de componist is eigenaar van het werk en enkel hij bepaalt wat ermee gebeurt. In praktijk zit het best wat ingewikkelder in elkaar...  Want een artiest wil eigenlijk maar één ding doen: muziek maken. Hoe die muziek bij het publiek terecht komt, is meestal iets wat aan anderen wordt uitbesteedt. En daar zijn dan ineens de platenfirma's, managers, uitgevers enzovoort. 

Zij willen hun tijds- en geldinvestering uiteraard verzilverd zien en dat vertaalt zich in naburige (auteurs)rechten die verschillende benamingen hebben... Uitvoerdersrecht, mechanische rechten, reproductierechten, bewerkingen, pormotie... Een ingewikkeld kluwen van verdelingen waar we niemand mee willen vervelen, maar die er wel voor hebben gezorgd dat bijvoorbeeld The Beatles zijn geworden wat ze zijn geworden...


BESCHERMING VAN AUTEURSRECHTEN... IN BELGIË: SABAM

De producten van onze diensten zijn onderhevig aan de wetgeving rond auteursrechten en copyright. NOLOXBOX houdt zich eraan om conform deze wettelijke bepalingen zijn diensten te verlenen. We moedigen onze klanten aan hetzelfde te doen. Deze bepalingen zijn terug te vinden op www.sabam.be


Organisaties zoals Sabam (hier in België) doen hun uiterste best om die rechten mee te helpen beschermen. Sabam is eigenlijk zo’n beetje de vakbond van Belgische artiesten… Wereldwijd zijn er overal van dit soort organisaties die samenwerken om artiesten en hun creaties te helpen beschermen en ervoor zorgen dat zij betaald worden voor hun werk.

We raden daarom steeds aan om voor de bescherming van jouw eigen werk lid te worden van SABAM.


AUTEURSRECHTEN EN NOLOXBOX

Onze producten worden per definitie vervaardigd en afgeleverd voor intern en privé-gebruik. De verantwoordelijkheden rond wat er verder wordt mee gedaan, berusten volledig bij de klant. 


We beschouwen het als deel van onze service en plicht om klanten correct te informeren rond wat mag en wat niet. We bieden de mogelijkheid voor begeleiding, ondersteuning en hulp bij het rechtmatig gebruik (bv. het verwerven van rechten, licenties en toestemmingen) van de geleverde producten. Alle kosten inzake het verwerven van licenties of toestemming voor het gebruik van beschermd materiaal worden doorgerekend aan de klant.We zijn voorstander om steeds copyright te vermelden. We zijn niet verantwoordelijk voor keuzes die onze klanten (achteraf) maken. Gevolgen van mogelijke inbreuken op deze wettelijke bepalingen of het niet naleven ervan, kunnen niet op NOLOXBOX worden verhaald.


Voorbeelden hiervan zijn:

 • bewerkingen en/of vertalingen van bestaande composities/nummers zonder toestemming van de auteurs

  reproduceren

 • het gebruik van door ons vervaardigde instrumentale banden bij optredens niet registreren via Sabam

 • zelf auteursrechten mislopen door eigen gemaakte composities niet aan te geven

 • beschermde foto’s van derden zonder toestemming of licentie publiceren/reproduceren


We geven sowieso de voorkeur aan het vervaardigen van origineel materiaal zodat er geen discussie kan zijn over auteursrechten.


AUTEURSRECHT OP BEELDMATERIAAL

Strikt genomen zou NOLOXBOX kunnen stellen dat alles wat wij filmen onze ‘intellectuele eigendom’ blijft gezien wij instaan voor de opnames en montage. Het is bij wijze van spreken ‘onze creatie’. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling: we werken in opdracht. 


Bij het afleveren van onze producten komt stilzwijgend de overdracht van alle auteurs- en gebruikersrecht van het beeldmateriaal mee. Het wordt jouw eigendom en wij kunnen na betaling van de factuur geen aanspraak maken op verdere opbrengsten, onder welke vorm dan ook.


NOLOXBOX heeft (behoudens uitdrukkelijk schriftelijk verbod van de klant) echter het recht om geleverde producten deels of in zijn geheel en zonder vergoeding aan te wenden voor eigen promotionele doeleinden. We respecteren evenwel alle rechten van de klant. NOLOXBOX publiceert voor de klant gemaakte producten niet op de eigen kanalen, maar deelt deze vanuit de bron van de klant zelf (vb. een videoclip delen vanuit de You Tube - account van de klant) zodat mogelijke auteursrechten onmiddellijk worden geregistreerd.
Wat de klant dus niet publiek maakt, zal door NOLOXBOX niet worden gedeeld.


Voor de uitwerking van sommige montages wordt gebruik gemaakt van bestaande footage die door anderen werd gemaakt. Bijvoorbeeld bij een green-screen opname kan er achteraf footage van bergen worden verwerkt, zodat het lijkt alsof de acteurs ‘in hogere sferen’ waren. We gebruiken hiervoor ‘stock-footage’ die ter beschikking is en mag worden aangewend voor creatieve doelen. Voor sommige footage moet de link naar het originele beeldmateriaal worden vermeld.

AUTEURSRECHTEN OP EIGEN COMPOSITIES

Johan Engels (zaakvoerder van Noloxbox) behoudt zich het recht om eigen composities (ook al zijn deze in opdracht van de klant), evenals adaptaties, nieuwe versies of (re)mixen zelf te registreren bij Sabam en zodoende het intellectuele eigendom volledig of deels te behouden (*). Alle mogelijke opbrengsten door het verworven auteursrecht komen ten bate van de auteur/ componist/bewerker en worden niet in korting gebracht bij de opdracht.


Gaat het om een werk dat samen met de klant wordt gemaakt (bv. muziek op een originele tekst van de klant, een bewerking of vertaling) wordt het volgens een onderling afgesproken sleutel van verdeling in het bijzijn van de klant aangegeven bij Sabam door Johan Engels op het adres van vestiging. Dit wordt ter goeder trouw onderling afgesproken.(*) dit is niet van toepassing wanneer het gaat over een opdracht als sessie/studio-muzikant waarbij reeds bestaande stukken van de klant werden (her)ingespeeld


EXCLUSIVITEIT VOOR DE KLANT

Noloxbox verbindt zich ertoe om alle beeldmateriaal, composities, bewerkingen, versies verbonden aan en/of voortvloeiend uit een opdracht van een klant exclusief voor betreffende klant te behandelen. Deze worden GEEN deel van een beschikbaar assortiment en/of aanbod voor derden.Voorbeelden hiervan:


 • een in opdracht uitgewerkte instrumentale versie van een nummer zal niet aan een andere klant worden aangeboden - heeft deze echter een uitdrukkelijke vraag voor hetzelfde nummer, dan wordt een compleet nieuwe versie gemaakt

 • de toestemming voor het gebruik van een nieuw gemaakte compositie zal niet zonder betrokkenheid en/of afspraak met de originele klant aan derden worden gegeven

 • gemaakte videofootage uit de ene opdracht zal niet worden verwerkrt in een andere opdracht van derden

ANNEX:VOORWAARDEN IN DE VISIE VAN NOLOXBOX

Noloxbox behoudt zich het recht om opdrachten/overeenkomsten deels of in zijn geheel op te schorten met behoud van 50% schadevergoeding op het afgesproken bedrag van de offerte (te betalen binnen twee kalenderweken na datum van stopzetting) wanneer deze zonder enige vorm van artistieke en/of maatschappelijke waarde:


  • tegenstrijdig zijn met de internationale/universele mensenrechten m.b.t. geslacht, geaardheid, leeftijd, religie, ras of iedere andere vorm van uiterlijke kenmerken

  • op gelijk welke manier elke vorm van geweld, onrecht, discriminatie, criminaliteit, (dieren) mishandeling, enz. verheerlijken, aanmoedigen en/of promoten

  • de wetten op privacy niet respecteren

  • auteursrechten niet respecteren

  • indruisen tegen de persoonlijke principes, integriteit, moraliteit en levenssfeer van de zaakvoerder


PRIVACYBELEID NOLOXBOX

PERSOONSGEGEVENS

NOLOXBOX hecht alle belang aan uw privacy. De verantwoordelijken voor de verwerking van klantgegevens, respecteren de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van onze diensten of omdat u die gegevens zelf aan ons hebt doorgegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor administratieve afwerking van onze service, hebben wij ook uw adres nodig. Bedrijven die van onze diensten wensen gebruik te maken, bezorgen ons de relevantie informatie betreffende het bedrijf (maatschappelijke zetel, naam verantwoordelijke en BTW nummer). De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen (deels of in zijn geheel) voor volgende doeleinden worden gebruikt:


 • contactopname voor het opvolgen van uw vraag/reservatie
 • het opstellen van offerte, factuur en/of ander betaalbewijs
 • het doorsturen van proefmontages, testmixes, evaluatieversies en afgewerkte producten
 • opslag in ons klantenbestand
 • UITZONDERLIJK doorsturen van relevante updates, aanbiedingen en/of andere informatie (1)
 • archievering in onze boekhouding
 • aangifte van intracommunautaire handelingen bij het BTW kantoor (*)


(* indien van toepassing)


NOLOXBOX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dit met uitzondering van uw naam en e-mailadres, welke we maximum 10 jaar bewaren voor het doorsturen van (1). U beschikt over het wettelijk recht op inzage, eventuele correctie of het verwijderen van uw persoonsgegevens uit ons klantenbestand. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Het volstaat om ons hiervan (na afhandeling van de administratie rond uw order) op de hoogte te brengen via e-mail.


Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CLIPDUB gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend in het kader van NOLOXBOX. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij op jouw eigen uitdrukkelijke vraag, bijvoorbeeld in het kader van promotie of gerelateerde aankopen/kosten bij andere firma's. Dit enkel in samenspraak en op jouw verzoek.


BEELD & AUDIO

Tijdens de uitvoering van opdrachten wordt beeld- en/of audio opgenomen. Dit vanzelfsprekend in functie van de vraag/opdracht van de klant. 


NOLOXBOX kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor eender welke onenigheid dit tijdens de opnames of na aanlevering van het product teweeg kan brengen. Ook wanneer de klant nadien beslist het eindproduct op gelijk welke manier openbaar te publiceren (vb. op diens website, op social media) kan NOLOXBOX voor geen enkele vorm van inbreuk op de privacy van deelnemers aansprakelijk worden gesteld. Deze verantwoordelijkheden liggen volledig bij de klant.


In functie van eigen referenties en promotie kunnen door de klant publiek gemaakte eindresultaten ook door NOLOXBOX worden gedeeld, hetzij op de eigen website of op NOLOXBOX-gerelateerd externe social-mediakanalen zoals You Tube en Facebook. NOLOXBOX gaat evenwel zelf geen materiaal uploaden, maar enkel links delen die de klant zelf ter beschikking stelt. 


Een voorbeeld ter verduidelijking: wanneer een klant een aangeleverde montage op een publiek kanaal (vb. You Tube) openbaar deelt, kan NOLOXBOX deze ook link delen. Wij maken zelf geen nieuwe links aan. Op die manier beslist de klant zelf of de audio- of videoclip openbaar blijft of niet: verwijderd de klant het product op zijn kanalen, wordt deze automatisch ook op de kanalen van NOLOXBOX de geëlimineerd. Wat de klant zelf niet openbaar maakt, zal NOLOXBOX in geen geval publiek maken. 

Voor het uitzonderlijk gebruik van korte fragmenten in functie van eigen promotie wordt/werd door NOLOXBOX expliciet de toestemming aan de klant gevraagd. Is er nadien echter gegronde redenen om alsnog niet herkenbaar op onze site (of social-media pagina's) in beeld te komen, volstaat het om ons hiervan per mail op de hoogte te brengen en uw bezwaar te motiveren. NOLOXBOX doet er alles aan om de publicatie zo snel mogelijk te verwijderen. 


RUWE FOOTAGE & ARCHIVERING

Tijdens de activiteiten worden (gezien de aard van het aanbod) vanzelfsprekend beeld- en audio-opnames gemaakt. Alle gemaakte opnames tijdens de activiteit beschouwen we als ruwe footage(bronmateriaal). Deze ruwe footage is de basis voor de aanmaak van videomontages en/of audioproducties. NOLOXBOX selecteert hierbij ter goeder trouw, naar eigen kunde en professioneel oordeel de beste stukken in functie van een zo goed mogelijk eindresultaat.

De resterende ruwe footage wordt NIET aan de klant geleverd, maar meteen na afronding van de opdracht vernietigd. De eindmontages en audio-producties worden 5 jaar gearchiveerd, enkel en alleen als service voor klant in de vorm van een back-up mocht het bestand bij hen verloren gaan. Een nieuwe kopie kan gedurende die periode opnieuw worden aangevraagd via mail mits forfaitair van €25 (ecl. btw).
LET WEL: enkel door de oorspronkelijke aanvrager OF een relevante vertegenwoordiger (vb. in geval van een bedrijfsclip). Dit back-up bestand wordt na 5 jaar eveneens vernietigd. 


Wil je als klant echter graag hebben dat bestanden (vb. bronprojecten van audio-opnames)langer worden bewaard voor eventueel toekomstigevragen (vb. remix van een nummer), volstaat het om dit mede te delen. We bewaren een back-up gratis zolang je dit wenst.


Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit


VOORWAARDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NOLOXBOX of vermelde rechthoudende derden.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


NOLOXBOX levert de grootste inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal NOLOXBOX de grootst mogelijke inspanning leveren om dit asap recht te zetten.


NOLOXBOX kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via mail.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. NOLOXBOX geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreeks, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


NOLOXBOX kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


www.noloxbox.be bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een epliciete goedkeuring van de volledige inhoud ervan. NOLOXBOX verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties op deze site mogelijks niet zullen functioneren.


NOLOXBOX kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. NOLOXBOX valt onder het arrondissement van Vredegerechten Oost-Vlaanderenmetzetle in Opgeëistenlaan 401/M - lokaal 524 - 9000 Gent